Ochrona danych

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH ZGODNIE Z EUROPEJSKIM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Miło nam, że zainteresowałaś(eś) się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególne znaczenie dla zarządzania spółką FFT Produktionsssysteme GmbH & Co. KG. Korzystanie ze stron internetowych FFT Production Systems GmbH & Co. KG jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, zechce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być wymagane przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju, mającymi zastosowanie w firmie FFT Productionssysteme GmbH & Co. KG. Niniejszym oświadczeniem o ochronie danych, nasza firma chce poinformować właściwe osoby, o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach wynikających z niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

NAZWISKO I ADRES ADMINISTRATORA

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG
Industriepark Fulda-West
Schleyerstraße 1
36041 Fulda
Deutschland
Tel.: +49 661 2926-0
Faks: +49 661 2926-100
E-mail: 
info[at]fft.de
WWW: 
www.fft.de

NAZWISKO I ADRES PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY DANYCH

Pełnomocnikiem ds. ochrony danych powołanym przez administratora jest:

BerIsDa GmbH
Markus Möller
Justus-Liebig-Str.
4
36093 Künzell

Telefon: +49 661 - 29698090
Faks: +49 661 - 29698099

E-mail: dsb(at)fft.de

I. INFORMACJE OGÓLNE O PRZETWARZANIU DANYCH

1.        ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uprzednia zgoda nie jest możliwa z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2.        PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, za podstawę prawną przyjmuje się art. 6 ust. 1 lit. b Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Dotyczy to również operacji przetwarzania, wymaganych do wykonania działań przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia prawnego obowiązku, któremu podlega nasza firma, za podstawę prawną przyjmuje się art. 6 ust. 1 lit. c Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, za podstawę prawną przyjmuje się art. 6 ust. 1 lit. c Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej oraz jeżeli interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad poprzednim interesem, za podstawę prawną przyjmuje się art. 6 ust. 1 lit. f Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

3.        USUWANIE DANYCH I CZAS PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania zostanie usunięty. Przechowywanie może się również odbywać, jeżeli ustawodawca europejski lub krajowy przewiduje to w przepisach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Blokowanie lub usuwanie danych ma miejsce nawet po upływie okresu przechowywania określonego w wymienionych normach, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy.

II. UDOSTĘPNIANIE STRONY INTERNETOWEJ I GENEROWANIE PLIKÓW DZIENNIKA

1.        OPIS I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Za każdym razem po wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu operacyjnego komputera wywołującego.

Pobierane są następujące dane:

(1)   Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji

(2)   System operacyjny użytkownika

(3)   Dostawca usług internetowych użytkownika

(4)   Adres IP użytkownika

(5)   Data i czas dostępu

(6)   Strony internetowe, z których system użytkownika dostawał się na naszą stronę internetową

(7)   Strony internetowe, wywoływane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony

Dane zapisywane są również w plikach dziennika naszego systemu. Nie tworzony jest natomiast zapis tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2.        PRAWNE PRZEPISY PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną tymczasowego zapisywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

3.        CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. Aby to zrobić, adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Pliki dziennika są zapisywane do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.

W tym celu również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych odnosi się do art. 6 ust. 1 lit. f Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

4.        OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika ma to miejsce po nie więcej niż siedmiu dniach. Dopuszcza się przechowywanie wykraczające poza powyższy zakres. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub utajniane, zatem przypisanie klienta wywołującego nie będzie możliwe.

5.        MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA I USUWANIA

Zbieranie danych na potrzeby udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie może wyrazić sprzeciwu.

III. FORMULARZ KONTAKTOWY I KONTAKT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.             OPIS I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Na naszej stronie dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik zaakceptuje tę opcję, dane wprowadzone w oknie edycji zostaną przesłane do nas i zapisane. Są to takie dane jak:

(1)   Nazwisko, imię

(2)   Adres e-mail

(3)   Numer telefonu

(4)   Twoja wiadomość do nas

W momencie wysyłania wiadomości przechowywane są również następujące dane:

(1)   Adres IP użytkownika

(2)   Data i czas rejestracji

Twoja zgoda na przetwarzanie danych jest uzyskiwana podczas procesu wysyłania i odnosi się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Alternatywnie poprzez udostępniony adres e-mail możliwe jest nawiązanie kontaktu. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesyłane pocztą elektroniczną zostaną przechowane.

Dane pozyskane tym kontekście nie będą ujawniane stronom trzecim. Dane wykorzystywane są wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2.        PRAWNE PRZEPISY PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest za okazaniem zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Podstawą prawną do przetwarzania danych, przekazywanych w ramach wiadomości e-mail, jest art. 6 ust. 1 lit. f Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Gdyby kontakt e-mail zmierzał do zawarcia umowy, dodatkową podstawę prawną do przetwarzania stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

3.        CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych z okna edycji służy nam tylko do przetworzenia kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej obejmuje to również wymagany uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4.        OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych z okna edycji formularza kontaktowego i danych wysłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5.        MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA I USUWANIA

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku kontynuowanie konwersacji nie będzie możliwe.

Rezygnację można przesłać administratorowi albo listownie, pocztą elektroniczną albo faksem.

W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu zostaną usunięte.

IV. LINKEDIN

Nasza strona korzysta z funkcji serwisu społecznościowego LinkedIn. Administratorem usługi jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, tworzone jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn dostaje informację o tym, że odwiedziłeś nasze strony internetowe ze swoim adresem IP. Jeśli klikniesz „przycisk Poleć” LinkedIn i zalogujesz się na swoje konto LinkedIn, LinkedIn będzie w stanie powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Tobą i Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez LinkedIn.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz oświadczenie o ochronie danych LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

V. APLIKOWANIE ONLINE

 1. POZYSKIWANIE DANYCH

  W ramach aplikowania online gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe aplikacji:

  (1)   Nazwisko, imię

  (2)   Adres e-mail

  (3)   Numer telefonu

  (4)   Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys, świadectwa, certyfikaty itp.)

 2. CEL REJESTROWANIA DANYCH / PRZEKAZYWANIA

  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przy aplikowaniu jest przeznaczone wyłącznie do obsadzenia stanowisk w naszej firmie. Zasadniczo Twoje dane będą przekazywane wyłącznie organom wewnętrznym i specjalistycznym działom naszej firmy odpowiedzialnym za konkretny proces aplikacyjny. Przekazywanie danych osobowych przy aplikowaniu nie odbywa się bez uprzedniej wyraźnej zgody z Twojej strony.

 3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Z APLIKACJI

  Usuwanie danych osobowych przy aplikowaniu następuje automatycznie sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacji. Nie dotyczy to takich przypadków, jak wykluczenie usunięcia na mocy przepisów ustawowych, konieczność dalszego przechowywania w celu przedstawienia dowodów bądź wydanie przez osobę aplikującą wyraźnej zgody na dłuższy okres przechowywania.

 4. ZAPISYWANIE DO PÓŹNIEJSZEGO OGŁASZANIA NABORÓW

  Jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci wolnych miejsc pracy, ale Twój profil sugeruje, że Twoje zgłoszenie może być interesujące dla przyszłych ofert pracy, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 12 miesięcy, jeśli wyraźnie wyrazisz zgodę na takie przechowywanie i wykorzystanie.

 5. OCHRONA DANYCH PRZY APLIKOWANIU ORAZ PODCZAS TRWANIA PROCESU APLIKOWANIA

  Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przetworzenia procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się elektronicznie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kandydat przedkłada administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej. Jeżeli administrator zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane do celów stosunku pracy zgodnie z prawem. Jeżeli administrator nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte sześć miesięcy po powiadomieniu o decyzji o odrzuceniu, pod warunkiem że usunięcie nie narusza innych uzasadnionych interesów administratora. Inne uzasadnione interesy w tym sensie, na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

VI. KORZYSTANIE Z CZCIONEK GOOGLE WEB FONTS

Ta strona używa dostarczonych przez Google tak zwanych czcionek internetowych do jednolitego odwzorowania tekstów. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i formatowanie. Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje domyślnej czcionki.

Aby uzyskać więcej informacji o czcionkach internetowych Google, zobacz developers.google.com/fonts/faq oświadczenie o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/

VII. PRAWA OSOBY ZAINTERESOWANEJ

Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez Ciebie, w myśl Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jesteś osobą zainteresowaną i masz następujące prawa wobec administratora:

1.        PRAWO OD INFORMACJI

Możesz poprosić administratora o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie jest dostępne, możesz poprosić administratora o następujące informacje:

(1)       cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;

(2)       kategorie przetwarzanych danych osobowych;

(3)       odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Ciebie zostały lub zostaną ujawnione;

(4)       planowany czas przechowywania Twoich danych osobowych lub, jeśli konkretne informacje nie są dostępne, kryteria określania okresu przechowywania;

(5)       istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6)       istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

(7)       wszystkie dostępne informacje na temat źródła danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą;

(8)       istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), oraz – przynajmniej w tych przypadkach – znaczących informacji na temat logiki oraz zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą.

Masz prawo zażądać informacji o tym, czy dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym możesz, zgodnie z art 46 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), poprosić o odpowiednie gwarancje związane z przekazaniem.

2.        PRAWO DO SPROSTOWANIA

Masz prawo do sprostowania i / lub uzupełnienia danych administratora, jeśli przetwarzane przez Ciebie dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi niezwłocznie dokonać korekty.

3.        PRAWO DO PRZETWARZANIA OGRANICZEŃ

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na następujących warunkach:

(1)       jeśli zaprzeczasz poprawności swoich danych osobowych przez pewien czas, który umożliwia administratorowi sprawdzenie poprawności twoich danych osobowych;

(2)       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odmawiasz usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia wykorzystania danych osobowych;

(3)       administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a Ty potrzebujesz ich do wysuwania roszczeń, czynności wykonawczych lub obrony roszczeń prawnych, lub

(4)       jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad Twoimi powodami.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie zostało ograniczone, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub do wysuwania roszczeń, czynności wykonawczych lub obrony roszczeń prawnych bądź do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii bądź danego państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zgodnie z powyższymi warunkami zostało ograniczone, zostaniesz o tym poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4.        PRAWO DO USUNIĘCIA

A)        OBOWIĄZEK USUNIĘCIA

Możesz zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia twoich danych osobowych, a administrator będzie musiał niezwłocznie usunąć te informacje, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

(1)       Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.

(2)       Wycofujesz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

(3)       Zgłaszasz sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wobec przetwarzania i nie ma ważniejszych uzasadnionych powodów przetwarzania, bądź też zgłaszasz sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wobec przetwarzania.

(4)       Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5)       Usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator danych.

(6)                   Dane osobowe dotyczące Ciebie zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

B)        INFORMOWANIE STRONY TRZECIEJ

Jeśli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Ciebie i zgodnie z art. 17 ust.1 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest zobowiązany do ich usunięcia, podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, jak również koszty, aby poinformować wszystkich administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Ty jako osoba zainteresowana zażądałeś usunięcia wszystkich linków prowadzących do danych osobowych bądź kopii lub replik tych danych osobowych.

C)        WYJĄTKI

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeżeli przetwarzanie jest konieczne

(1)       do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2)       w celu wypełnienia obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3)       z przyczyn związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, a także art. 9 ust. 3 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);

(4)       do celów archiwalnych interesu publicznego, badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w punkcie a), może uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić realizacji celów tego przetwarzania, lub

(5)       do wysuwania roszczeń, czynności wykonawczych lub obrony roszczeń prawnych.

5.        PRAWO DO POUCZENIA

Jeśli przysługuje Ci prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec administratora, jest on zobowiązany powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono Twoje dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Masz prawo do otrzymania informacji o tych odbiorcach.

6.        PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które przekazujesz administratorowi, w ustrukturyzowanym, wspólnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Masz również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem że

(1)       przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) lub art. 9 ust. 2 lit. a Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i

(2)       przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykorzystując to prawo, masz również prawo do wyegzekwowania, by Twoje dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może mieć to wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej przekazanej administratorowi.

7.        PRAWO DO SPRZECIWU

Masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, odbywającego się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO); dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub przetwarzanie ma na celu wysuwanie roszczeń, czynności wykonawcze lub obronę roszczeń prawnych.

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się ich przetwarzaniu do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą więcej przetwarzane w tych celach.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE masz możliwość skorzystania z prawa do rezygnacji w ramach zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego.

8.        PRAWO DO ODRZUCENIA OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH

Masz prawo odwołać swoje oświadczenie o ochronie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie zgody do czasu cofnięcia. Rezygnację można przesłać administratorowi albo listownie, pocztą elektroniczną albo faksem.

9.        AUTOMATYCZNA DECYZJA W WYJĄTKOWYM PRZYPADKU, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU PROFILOWANIA

Masz prawo niepodlegania pod decyzję opartą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - które będzie miało skutek prawny lub podobnie wpłynie na Ciebie. Nie ma to zastosowania gdy decyzja

(1)       jest wymagana do zawarcia lub realizacji umowy między Tobą a administratorem,

(2)       jest dozwolona na mocy prawodawstwa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i jeżeli ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, lub

(3)       odbywa się za Twoją wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), chyba że obowiązuje art. 9 ust. 2 lit. a lub g oraz podjęto uzasadnione środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. (1) i (3), administrator podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, do których należy co najmniej prawo do ingerencji w dane przez administratora, wyrażenia własnego stanowiska oraz zakwestionowania decyzji.

10.    PRAWO SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego środka administracyjnego lub sądowego przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zamieszkujesz, pracujesz lub będącym miejscem domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Organ nadzorczy, do którego wpłynęła skarga, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego zgodnie z art. 78 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Odpowiedzialny organ nadzorczy:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

Stan: Sierpień 2019